พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก

จังหวัดตากได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองจังหวัดตาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยปรับปรุงอาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (หลังเก่า) มาเป็นพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากอดีตสถานที่ดังกล่าวเคยเป็น “เรือนประทับ” ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ในหลายโอกาส ดังต่อไปนี้

วันที่ 2 มีนาคม 2501 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกร และประกอบพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดตาก รวมทั้งทอดพระเนตรกิจการเขื่อนภูมิพล โดยเสด็จพระทับแรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (หลังเก่า) (พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก ในปัจจุบัน)

วันที่ 27 ธันวาคม 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดตาก เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจในโอกาสนี้ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (หลังเก่า) หรือ พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก แห่งนี้ได้มีโอกาสจัดเป็นที่ประทับอีกครั้ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวจังหวัดตาก

โดยพิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ ใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนิน รวมทั้งการจัดแสดงและรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตากที่มีอยู่จำนวนมากและเก็บรักษาไว้กระจัดกระจายในสถานที่ต่างๆ ให้มาอยู่ในที่เดียวกัน เช่น นาฬิการโบราณ  กลองมโหระทึก เครื่องกรองน้ำโบราณ พระพุทธรูปสมัยทวารวดี อิฐจารึกภาษาจีน หีบใส่ผ้าโบราณ เครื่องสังคโลก พระพุทธรูปจับขโมย หรือหีบพระธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป สำหรับส่วนการจัดแสดงถูกจัดแบ่งเป็น 2 ชั้น คือ

 1. ชั้นล่าง ประกอบด้วย 1 ห้อง ได้แก่
  • ห้องภูมิพื้นถิ่น
   จัดแสดง วัตถุโบราณจากหลายท้องถิ่น หลายยุคหลายสมัย การจำลองร้านยาสมัยก่อนของหมอแผนโบราณ และของใช้ในครัวโบราณที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน
 2. ชั้นบน ประกอบด้วย 4 ห้อง ได้แก่
  • ห้องภูมิพล
   จัดแสดงพระเก้าอี้ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และภาพพระราชกรณียกิจ ในการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2501 รวมทั้งจัดแสดงกระทงพระราชทานจำลอง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • ห้องภูมินวมินทร์
   จัดแสดงโต๊ะทรงงานและพระเก้าอี้ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับทรงนั่งพักผ่อนพระอิริยาบาท
  • ห้องภูมิหลัง/ภูมิธรรม
   จัดแสดงวัตถุโบราณชิ้นสำคัญและภาพถ่ายเก่าแก่ อันเป็นเรื่องราวของชาวเมืองตากให้คนรุ่นหลังได้สืบค้น และแสดงวัตถุโบราณที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา พิธีกรรมทางศาสนา
  • ห้องภูมิเมืองตาก
   จัดแสดงภาพ สิ่งของเครื่องใช้ของเจ้าเมืองตาก และบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับเมืองตาก ตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตาก